opc_loader

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang bij eerste bestelling een Wine Tasting Set. 

LeeftijdcontroleOm de inhoud van deze pagina te bekijken dient u 18 jaar of ouder te zijn, kunt u dit bevestigen?
Ja Neen

Gratis verzending vanaf 100 Euro in Benelux - Gratis omruilgarantie tot 1 jaar - Leveren "waar" en "wanneer" u wilt

Print deze pagina:

Algemene voorwaarden Made in Piedmont Wines

Inhoudsopgave:

       - Artikel 1. Definities

       - Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

       - Artikel 3. Toepasselijkheid

       - Artikel 4. Het aanbod

       - Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten

       - Artikel 6. Herroepingsrecht

       - Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

       - Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

       - Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

       - Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

       - Artikel 11. Prijzen en betalingen

       - Artikel 12. Transport en levertermijn

       - Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

       - Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

       - Artikel 15. Klachten en aansprakelijkheid

       - Artikel 16. Garanties

       - Artikel 17. Bestellingen/communicatie

       - Artikel 18. Overmacht

       - Artikel 19. Diversen

       - Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalender dag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: Made in Piedmont Wines Handelsnaam: Karina Imschoot 

Vestigingsadres: Saslaan 27 - 1851 Humbeek 

Telefoonnummer: +32(0)478/70.48.36

      E-mail adres: sales@madeinpiedmont-wines.be

      KvK-nummer: BE0745.262.678 BTW nummer: BE0745.262.678

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.0  Alle bestellingen van wijnen die behoren tot wijndomeinen die we NIET in exclusiviteit hebben, kunnen pas uitgevoerd worden indien een minimale order van 100 € aan wijnen van domeinen die wél tot onze exclusiviteit behoren eraan toegevoegd worden. Het budget van 100 € geldt voor privé, voor professionele kopers geldt  250 €. Deze bedragen gelden inlcusief BTW. De exclusiviteitsmerken zijn: 

Regio Barolo: Fracassi Wines, Cascina Gavetta 

Regio Barbaresco: Poesia Della Terra

Regio Roero:  Antica Cascina dei Conti di Roero

Regio Gavi:  Molinetto

Regio Asti: Antonio Bellicoso

Regio Monferrato: Vicara

Regio Alto Piemonte: Enrico Crola, Francesco Brigatti, Rovellotti, Poderichiovini, Centovigne, La Cantina del Signore, Poderi ai Valone

Regio Alessandria: Vignetti Repetto

Voor professionele kopers dient bij de wijnen die we niet in exclusiviteit hebben een minimum van 6 stuks besteld te worden per item. Enkel uitzonderljker wijze kan hierop uitzondering gemaakt worden.  Zendingen van wijnen die we niet in exclusiviteit hebben benemen een minimum van 5 dagen.

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Karina Imschoot (Lange Lozanastraat 142 bus 2 - 2018 Antwerpen, ondernemingsnr. 0745.262.678, BTW-nr. BE0745.262.678, commerciële benaming ‘Made In Piedmont Wines’, hierna verder ‘Made in Piedmont Wines’ genoemd) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Made in Piedmont Wines worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Made in Piedmont Wines ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4. Aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn.

5.2 Alle aanbiedingen van Made in Piedmont Wines zijn vrijblijvend en Made in Piedmont Wines behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 15.6.

5.3 Een bindende overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging van uw bestelling door Made in Piedmont Wines. Made in Piedmont Wines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Made in Piedmont Wines dit mee binnen 3 (drie)  werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5.4 Indien één van de partijen op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling zou annuleren, behoudens overmacht en omwille van motieven onafhankelijk van haar wil, kunnen de goederen teruggestuurd worden waarbij de partij die annuleert enkel de verzendingskosten betaalt.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

8.3 De consument zendt het produkt terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het produkt. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

Artikel 11. Prijzen en betalingen

11.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief verzendkosten op voorwaarde van totale minimum bestelling ter waarde van 150 Euro en exclusief andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

11.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie (via PayPal of overschrijving) binnen drie(3) dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Betaling kan geschieden per overschrijving of via de op de website e-shop voorziene betaalfaciliteiten (bancontact). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Made in Piedmont Wines.

11.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Made in Piedmont Wines gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

11.5 Onverminderd het geen hiervoor onder 3.4 is bepaald, kan Made in Piedmont Wines tegenover klant in geval van laattijdige uitvoering van enige betalingsverbintenis aanspraak maken op een nalatigheidsinterest van 10% per jaar op het openstaande bedrag vanaf de dag na de vervaldatum van die betalingsverbintenis. Indien de betaling plaatsvindt na vervaldag, is de nalatige partij tevens van rechtswege en zonder afzonderlijke aanmaning een som van vijfentwintig euro (25,00 EUR) aan forfaitaire administratiekosten verschuldigd en is de nalatige partij eveneens van rechtswege en zonder afzonderlijke aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het openstaande bedrag, met een minimum van vijfentwintig euro (25,00 EUR) onverminderd het recht van de invorderende partij om een hogere schade aan te tonen.

11.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, binnen de 14 kalenderdagen na mededeling van de prijsverhoging door Made in Piedmont Wines.

Artikel 12. Transport en levertermijn

12.1 Levertermijnen gelden 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

12.2 De door Made in Piedmont Wines opgegeven leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en maakt geen essentieel bestanddeel uit van de verplichtingen van Made in Piedmont Wines. 

12.3 De wijnen worden aan huis geleverd. Voor bestellingen in België minder dan 100 euro inclusief BTW en in de buurlanden 250 euro, worden vervoerskosten aangerekend. Tarieven vind u onder de knop Leveringen. 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Made in Piedmont Wines verschuldigd bent, heeft voldaan. De klant erkent dat hij ten laatste op de dag van de levering deze bepaling van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk onderschreven heeft.  De klant verschaft ten allen tijde toegang tot de lokalen waar de goederen zijn opgeslagen om Made in Piedmont Wines toe te laten, als zij hiervoor verkiest, de goederen ingevolge dit eigendomsvoorbehoud terug af te halen.  Klant onthoudt zich de consumptie op strafvordering van art 496 sw., zolang de goederen niet zijn betaald.

Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Made in Piedmont Wines geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2 Made in Piedmont Wines garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 15. Klachten en aansprakelijkheid 

15.1 De conformiteit van de levering (o.a. de hoeveelheid) en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen. Indien dit niet het geval is, dient u Made in Piedmont Wines daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en aangetekend en gemotiveerd en specifiek kennis te geven op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht.

15.2 Alle geleverde wijnen vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van consument geldt minimum de wettelijke garantieregeling. Er wordt niet meer garantie gegeven dan verschaft door producent.

15.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Made in Piedmont Wines de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Made in Piedmont Wines is echter in geen geval aansprakelijk voor (a) schade die het gevolg is van een verkeerde of onaangepast gebruik van de producten en evenmin door een nadelige interactie van de producten met andere producten of voedingswaren, (b) alle vormen van indirecte schade, (c) schade die voortvloeit uit een daad van de koper of van een derde, ongeacht of dit een fout of nalatigheid uitmaakt en (d) schade ten gevolge van het niet-naleven van de koper of diens aangestelden van enige wettelijke verplichting.

15.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Made in Piedmont Wines te retourneren (herroepingsrecht). Retourzendingen zijn ten laste van de klant.

15.5 Indien u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, dan kan u Made in Piedmont Wines via een ondubbelzinnige verklaring per post (Lange Lozanastraat 142 bus 2 - 2018 Antwerpen) of per e-mail (sales@madeinpiedmont-wines.be) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daarvoor kan u eventueel gebruik maken van het modelformulier dat u hieronder aantreft of afzonderlijk kunt downloaden op de website van Made in Piedmont Wines.

15.6 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u alle sommen terug die u betaald hebt aan Made in Piedmont Wines met betrekking tot de levering die u herroept en dit uiterlijk 14 kalenderdagen nadat u Made in Piedmont Wines in kennis hebt gesteld van uw herroeping.

15.7 U dient de producten uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop u Made in Piedmont Wines in kennis hebt gesteld van uw herroeping terug te zenden of af te geven. De teruggestuurde producten mag u niet gebruikt hebben en moeten zich in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. U bent enkel aansprakelijk voor waardeverminderingen van de producten die het gevolg zijn van het gebruik van de producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

15.8 Ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep die beschikken niet over enig herroepingsrecht.

Artikel 16. Garanties

16.1 Indien Made in Piedmont Wines producten aan u levert, is Made in Piedmont Wines nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de u gehouden dan waarop Made in Piedmont Wines ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

16.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moet u conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk indienen. 

Artikel 17. Bestellingen/communicatie

17.1 Indien u een bestelling plaatst bij Made in Piedmont Wines, dient er eerst een account aan gemaakt te worden met een e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en wachtwoord, waarmee u voortaan eenvoudig kunt inloggen. Bij bevestiging van uw bestelling dient u aan te geven dat u akkoord gaat met onze voorwaarden, hiermede bevestigt u tevens dat u 18 jaar of ouder bent.”

17.2 Voor misverstand, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Made in Piedmont Wines, dan wel tussen Made in Piedmont Wines en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Made in Piedmont Wines, is Made in Piedmont Wines niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Made in Piedmont Wines.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Made in Piedmont Wines ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Made in Piedmont Wines gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

18.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die de uitvoering van de verbintenissen van Made in Piedmont Wines ten aanzien van u onmogelijk maakt of slechts mogelijk maakt mits onredelijke kosten en inspanningen, waaronder niet-limitatief begrepen is omstandigheden van staking, noodweer, natuurrampen, brand, ontploffing, oproer, overheidsinterventies, …

Artikel 19. Diversen

19.1 Indien u aan Made in Piedmont Wines schriftelijk opgave doet van een adres, is Made in Piedmont Wines gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Made in Piedmont Wines schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

19.2 Wanneer door Made in Piedmont Wines gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Made in Piedmont Wines deze Voorwaarden soepel toepast.

19.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Made in Piedmont Wines in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsbepaling, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Made in Piedmont Wines vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

19.4 Made in Piedmont Wines is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de overeenkomsten tussen u en Made in Piedmont Wines zullen bij uitsluitend in de Nederlandse taal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België met name vredegerecht van Antwerpen.

20.3 Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr/